Протокол засідання комісії з навчально-виробничої роботи

.

Комісія профкому з навчально-виробничої роботи розглянула проект Розпорядження ректора Київського національного університету імені


Тараса Шевченка «Про основні засади формування якісного складу науково-педагогічного персоналу структурних підрозділів» і нижче наводяться зауваження до даного проекту розпорядження.

Протокол № 1
засідання комісії
з навчально-виробничої роботи
профкому Київського національного університету імені Тараса Шевченка

07.09.2017 р.

Присутні: члени комісії: Л.Г. Терлецька. М.І. Женченко. О.О. Любіцева. Д.В. Лукашов

Запрошені: С.П. Радченко, О.В. Диняк, О.В. Хиля, В.М. Миронова, Д.Ф. Чомко

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Розгляд проекту Розпорядження ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Про основні засади формування якісного складу науково-педагогічного персоналу структурних підрозділів»

СЛУХАЛИ:

Пропозицію заступника голови ППО Київського національного університету імені Тараса Шевченка Д.Ф. Чомка розглядати зміст розпорядження послідовно, за пунктами, під час обговорення узагальнювати та узгоджувати пропозиції та зауваження  членів комісії.

 

ВИСТУПИЛИ:

О. О. Любіцева, Д. В. Лукашов, С. П. Радченко із зауваженнями до тексту розпорядження.

УХВАЛИЛИ:

Запропонувати профкому Київського національного університету імені Тараса Шевченка не погоджувати Розпорядження ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Про основні засади формування якісного складу науково-педагогічного персоналу структурних підрозділів», оскільки:

№, пор.

Причина

Посилання

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка питання системи та процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, організації освітнього процесу належить до повноважень Вченої ради вищого навчального закладу, а не ректора, ПФВ чи НМЦ

Пункти 4, 8, 9, 12 частини другої статті 36 Закону України «Про вищу освіту»

Стаття 36. Вчена рада

2. Вчена рада вищого навчального закладу:

4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

8) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

9) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

12) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

6.15. Вчена рада Університету, факультету (інституту).

4) Вчена рада Університету:

− визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

− ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає терміни навчання на відповідних рівнях

Зазначені у розпорядженні засади формування якісного складу науково-педагогічного персоналу структурних підрозділів не відповідають вимогам Закону України «Про вищу освіту», відповідно до пункту 5 частини другої статті 32 Закону України «Про вищу освіту»

Пункт 5 частини другої статті 32 Закону України «Про вищу освіту»

Стаття 32. Принципи діяльності, основні права та обов’язки вищого навчального закладу

5) формувати та затверджувати власний штатний розпис відповідно до законодавства. При зменшенні чисельності осіб, які навчаються за кожною освітньою програмою, у межах 20 відсотків чисельності, визначеної на початок навчання за цією програмою, штатна чисельність науково-педагогічних працівників не скорочується

Відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про вищу освіту» науково-педагогічні працівники є учасниками освітнього процесу у вищих навчальних закладах, отже формування якісного складу науково-педагогічного персоналу є невід’ємним складником освітнього процесу, організація якого регулює «Положення про організацію освітнього процесу», а не розпорядження ректора

Частина перша статті 52 Закону України «Про вищу освіту»

Стаття 52.Категорії учасників освітнього процесу

1. Учасниками освітнього процесу у вищих навчальних закладах є:

1) наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники;

частина друга статті 47 Закону України «Про вищу освіту»

Стаття 47. Освітній процес

2. Положення про організацію освітнього процесу затверджується вченою радою вищого навчального закладу відповідно до законодавства

Запропонований механізм визначення якісних показників штатного розпису НПП базується на вимогах до рівня кваліфікації викладачів, мінімальний рівень яких відповідає ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, що суперечить постанові КМУ № 1187 від 30.12.2015 р.

постанова КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти

Додаток 12 Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, здійснення наукового керівництва курсовими, дипломними роботами (проектами), дисертаційними дослідженнями науково-педагогічними (науковими) працівниками, рівень наукової та професійної активності кожного з яких засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток

Розпорядження погіршує умови оплати праці НПП, що заборонено Кодексом законів про працю України

Стаття 97. Оплата праці на підприємствах, в установах і організаціях

Власник або уповноважений ним орган чи фізична особа не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами.

П. 3 розпорядження про розрахунок якісних показників штатного розпису не відповідає Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Положенню про факультет (інститут) Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

5. СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ

5.3. Статус і функції структурних підрозділів Університету, права та обов’язки їх керівників визначаються цим Статутом та Положеннями про відповідні структурні підрозділи, які затверджуються ректором за погодженням із первинною профспілковою організацією Університету (Військового інституту та Інституту управління державної охорони в окремому порядку, визначеному законодавством).

ПОЛОЖЕННЯ про факультет ( інститут) Київського національного університету імені Тараса Шевченка

3.12. У своїй діяльності кафедра керується Законом України "Про вищу освіту", Статутом Київського університету імені Тараса Шевченка, Положенням про кафедру Київського національного університету імені Тараса Шевченка, цим Положенням.

Керівництво кафедрою здійснює завідувач, який несе особисту відповідальність за рівень і організацію навчальної, методичної, наукової та виховної роботи

Законодавством України не передбачено формування «професорського», «доцентського», «асистентського» навчального навантаження, як запропоновано у розпорядженні

Стаття 50. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

1. Освітній процес у вищих навчальних закладах здійснюється за такими формами:

1) навчальні заняття;

2) самостійна робота;

3) практична підготовка;

4) контрольні заходи.

2. Основними видами навчальних занять у вищих навчальних закладах є:

1) лекція;

2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;

3) консультація.

3. Вищий навчальний заклад має право встановлювати інші форми освітнього процесу та види навчальних занять

Формування «професорського», «доцентського», «асистентського» навчального навантаження порушує права науково-педагогічних працівників

Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

п. 6.18.2. Трудовий колектив

4) Зарахування на посаду науково-педагогічних, наукових та інших категорій працівників проводиться у порядку, визначеному Положенням, що затверджується Вченою радою Університету. З науково-педагогічним, науковим працівником укладається контракт.

5) Права та обов'язки науково-педагогічних, наукових працівників, працівників підрозділів безпосереднього університетського підпорядкування визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положеннями про структурні підрозділи, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, колективним договором.

П. 7 розпорядження порушує Закон України «Про вищу освіту» (факультети і інститути не підпорядковані ПФВ, не мають власного ФОП і не ухвалюють власний фінансовий план)

пункт 3 частини другої статті 36 Закону України «Про вищу освіту»

Стаття 36. Вчена рада

3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт вищого навчального закладу,

10.

Розпорядження суперечить умовам контрактів НПП і Кодексу законів про працю України, Порядку конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Стаття 42 Кодекс законів про працю України

Стаття 21. Трудовий договір

Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Порядок конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Рішення кафедри про відповідність професійних та особистісних якостей претендентів на посаду професора кафедри умовам конкурсу та вимогам до посади щодо кожної кандидатури претендентів приймаються голосуванням науково-педагогічних працівників кафедри.

11.

Розпорядження не містить законних механізмів коригування штатного розпису НПП до 1 вересня, що суперечить Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

7.7. Зарахування науково-педагогічних працівників Університету проводиться за конкурсом, крім науково-педагогічних працівників, що виконують роботу на умовах сумісництва.

(укладання з працівником контракту після проходження конкурсом означає відповідність його кваліфікації займаній посаді, незалежно від наявності необхідної кількості «професорського» або «доцентського» навантаження.)

12.

П. 4 розпорядження порушує права науково-педагогічних працівників

частина четверта статті 56 Закону України «Про вищу освіту»

Стаття 56. Робочий час науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників

4. Види навчальної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників відповідно до їх посад встановлюються вищим навчальним закладом за погодженням з виборними органами первинних організацій профспілки (профспілковим представником).

13.

П. 7 суперечить  Кодексу законів про працю України, оскільки відповідно до розпорядження відсутність необхідної кількості «професорського» або «доцентського» навантаження означає скорочення (переведення, неповну зайнятість, звільнення) НПП окремих посад при достатній кількості навантаження за іншими блоками навантаження.

Стаття 42 Кодекс законів про працю України

Стаття 42. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці

При скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

14.

Запропоновані основні засади формування якісного складу науково-педагогічного персоналу структурних підрозділів не відповідають статті 5 Закону України «Про вищу освіту», оскільки позбавляє професорів та доцентів (докторів наук і докторів філософії), які мають найвищий рівень компетентності, права і можливості передавати ці знання і вміння студентам.

частини перша, шоста і сьома статті 5 Закону України «Про вищу освіту»

Стаття 5. Рівні та ступені вищої освіти

1. Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти:

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;

перший (бакалаврський) рівень;

другий (магістерський) рівень;

третій (освітньо-науковий) рівень;

науковий рівень.

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Науковий рівень вищої освіти відповідає дев’ятому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає набуття компетентностей з розроблення і впровадження методології та методики дослідницької роботи, створення нових системоутворюючих знань та/ або прогресивних технологій, розв’язання важливої наукової або прикладної проблеми, яка має загальнонаціональне або світове значення.

15.

п. 3 розпорядження, суперечить ліцензійним умови провадження освітньої діяльності

постанова КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти

Додаток 12 Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Передбачено викладання лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять на освітньому рівні «бакалавр», як асистентами та доцентами, так і професорами.

(в розпорядженні вказано, що належність до блоку навчальних занять на молодших курсах чи лабораторних занять приймається окремо по кожній дисципліні)

16.

Розпорядження створює умови для необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу і для незаконного звільнення

Стаття 5 Кодексу законів про працю України

Стаття 5. Гарантії забезпечення права громадян на працю

Держава гарантує працездатним громадянам, які постійно проживають на території України:
правовий захист від необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи

17.

Розпорядження нівелює статус «національного» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, оскільки розрахунки якісних показників штатного розпису НПП здійснюються на мінімальному рівні ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Указ Президента України Про Положення про національний заклад (установу) України від 16 червня 1995 року N 451

Статус національного надається закладу (установі) України, який досяг найвищих показників у своїй діяльності щодо використання інтелектуального потенціалу нації, реалізації ідеї національного відродження і розвитку України, запровадження державної мови і є провідним серед галузевої групи закладів (установ) гуманітарної сфери.

 

Члени комісії:

____________________________________________________Л. Г. Терлецька

____________________________________________________О. О. Любіцева

____________________________________________________Д. В. Лукашов

Запрошені:

__________________________________________________С. П. Радченко

__________________________________________________О. В. Диняк

__________________________________________________В.М.Миронова

__________________________________________________О. В. Хиля

__________________________________________________Д. Ф. Чомко

Секретар _________________________________________М. І. Женченко

Повний текст проекту розпорядження можна прочитати перейшовши за посиланням http://www.prof.univ.kiev.ua/prof/2011-06-14-16-17-19/2011-06-24-09-01-42/810--q-.html

Як часто ви відвідуєте нас?